kiesBeter.nl

KiesBeter.nl is een openbare zorgportal. Deze portal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van kiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied.

KiesBeter.nl wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan kiesBeter.nl werken veel organisaties mee.

Informatie over deze instantie

Website
http://www.kiesbeter.nl
Aantal datasets
1
URL
bekijk alle datasets