Open Data Nederland

Wij vinden het geweldig dat er zoveel open data van Nederland beschikbaar is. Vaak staat deze open data op de website van de uitgevende instantie vermeld. Helaas zijn deze websites lang niet bij iedereen bekend. OpenDataNederland.org lost dit op door de beschrijvingen van alle Nederlandse open datasets in één catalogus te bundelen en doorzoekbaar te maken. Daarnaast hebben we een Checklist voor aanbieders gemaakt zodat deze nog beter hun data kunnen aanbieden.

609 Open Datasets

Momenteel bevat de database van OpenDataNederland.org 609 Nederlandse open datasets en groeit nog steeds! Ken je een open dataset die nog niet in onze database staat? Geef deze dan door via het dataset/data tool toevoeg formulier. Wil je op de hoogte blijven van de laatst toegevoegde datasets? Volg ons dan via Facebook of Twitter.

36 Open Data Tools

Vaak is een dataset interessant, maar soms is niet meteen duidelijk hoe deze dataset praktisch gebruikt kan worden. Er zijn diverse data tools die data kunnen bewerken of visualiseren. Via de Open Data Tools sectie van OpenDataNederland.org kun je deze tools vinden. Per tool worden suggesties gedaan welke datasets met deze tool bewerkt of gevisualiseerd kunnen worden.

609 datasets gevonden
 • Open Datasets Gemeente Den Haag

  Gemeente Den Haag

  Diverse datasets over o.a. energie, politiebureaus, stadsboerderijen, geslaagden, gevestigde bedrijven, buurten, lichtmasten, overtredingen

 • Open data gemeente Alphen aan den Rijn

  Gemeente Alphen aan den Rijn werkt mee aan het beschikbaar stellen van open data. We stellen de open data als xml beschikbaar en verstrekken het bijbehorend schema. Ook vermelden we de datum van de laatste update.

  XML
 • Energieverbruik kleine aansluitingen Enexis

  Enexis

  Deze datasets bestaan uit het geanonimiseerde energieverbruik van kleine aansluitingen. Voor gas is dat een aansluiting tot en met een capaciteit van 40 m3/h en voor elektriciteit tot en met een capaciteit van 3x80 ampère.

  Enexis is netbeheerder van 2,7 miljoen huishoudens en bedrijven in het noorden, oosten en zuiden van het land van elektriciteit en gas.

  CSV
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

  Actueel Hoogtebestand Nederland

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Een digitale hoogtekaart als het ware. Voor heel Nederland bevat het AHN gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.

 • Landgoederen provincie Groningen

  Provincie Groningen

  Bevat landgoederen gelegen binnen de provincie Groningen. In Groningen hebben ca 200 borgen gestaan, een klein aantal borgen bestaat nog. De borgen waren aanvankelijk de versterkte steenhuizen van de landadel van Groningen, later groeiden ze uit tot buitenhuizen. met soms een uitgestrekt landgoed. Het merendeel van de borgen is afgebroken. Van de bestaande en nieuwe landgoederen zijn de contouren opgenomen. Dit bestand hangt samen met bestand borgen en landgoederen.

  ArcGIS
 • Kolken en drinkpoelen provincie Groningen

  Gemeente Groningen

  Bevat kolken en drinkpoelen die zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken in het verleden. Een dijk is een waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of asfalt bedekt. Bedoeld om land erachter te beschermen van overstroming. Als gevolg van dijkdoorbraken zijn in het verleden een aantal kolken ontstaan, waarvan een aantal in het landschap bewaard zijn gebleven. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken en de daarmee samenhangende elementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schotbalkloodsjes. Deze hoofdzakelijk oude slaperdijken zijn karakteristiek voor de Eemsdelta, het Oldambt en het Waddenkustgebied. De oude dijken kunnen worden aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door egalisatie en het scheuren van grasland. Ook het opvullen en dichtschuiven van de kolken en drinkdobben, en het afbreken van coupures en schotbalkloodsjes is een verlies van de karakteristieke waarde. Om dit te voorkomen zijn in de Provinciale Omgevingsverordening 2009 (artikel 4.42) regels opgesteld voor de bescherming van de oude dijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen.

  ArcGIS
 • Kanalen en wijken provincie Groningen

  Provincie Groningen

  Bevat kanalen en wijken gelegen binnen de provincie Groningen. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle kanalen en wijken en de daarmee samenhangende elementen zoals verlaten (sluizen), bruggen e.d. Deze kanalen en wijken zijn karakteristiek voor de Veenkoloniën, het zuidelijk deel van het Westerkwartier en enkele kleine gebieden in Westerwolde. Veel kanalen en wijken zijn al gedempt omdat zij hun functie hebben verloren. De kanalen en wijken worden verder aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door het geleidelijk dempen met afvalmateriaal. Door het achterwege blijven van onderhoud verlanden veel wijken. Hierdoor verliest het veenkoloniale landschap een van zijn karakteristieke kenmerken. Om dit te voorkomen zijn de Provinciale Omgevingsverordening 2009 (artikel 4.37) regels opgesteld voor de bescherming van de overgebleven kanalen en wijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen

 • Huishoudens gemeente Groningen

  Gemeente Groningen

  Huishoudens wonend in de gemeente Groningen per 1 januari naar subbuurt geografisch/administratief geografisch.

  CSV
 • Geluidsbelasting provincie Groningen

  O.a. De contouren Lden (55, 60, 65, 70 en 75) van delen van provinciale wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 (in totaal ca. 115 km weg). Dit zijn contouren met een intensiteit groter dan 8.820 mvt/etmaal in 2011.

  Gezoneerde industrieterreinen en de bijbehorende zones. De zones creëren afstand tussen geluidsgevoelige en geluidsbelastende activiteiten. De ligging is aangegeven conform de zonebesluiten en bestemmingsplannen. Conform de wet geluidhinder dienen industrieterreinen waar grote lawaaimakers zijn of mogen worden gevestigd, te worden voorzien van een geluidzone. Binnen de geluidzone gelden voor geluidgevoelige bestemmingen aangepaste normen. Deze normen zijn van toepassing voor woningbouw en industrie.

 • Vaste en beweegbare bruggen provincie Groningen

  Provincie Groningen

  Alle bruggen in/over wegen en of vaarwegen waar de provincie Groningen wegbeheerder of vaarwegbeheerder is, of waar onderhoud aan gepleegd wordt door de provincie Groningen in opdracht van derden.

  KML
 • Bos- en natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur provincie Groningen

  Gemeente Groningen

  Dit bestand bevat de natuurgebieden in de provincie Groningen, gelegen buiten de Ecologische Hoofdstructuur.

  Buiten de ecologische hoofstructuur zijn er nog vele gebieden in de provincie Groningen met kenmerkende en belangrijke natuurwaarden, zoals bossen en ook landbouwgronden. Gemeenten worden gevraagd om zich terughoudend op te stellen bij het toestaan van nieuwe ingrepen in gebieden met natuurwaarden buiten de EHS. In de provinciale Omgevingsverordening 2009 zijn voor de bestaande bos- en natuurgebieden buiten de EHS regels opgenomen om bij ruimtelijke ingrepen mitigerende maatregelen toe te passen en eventuele schade te compenseren (artikel 4.48). Deze dataset is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 en de Omgevingsverordening 2009. Wijzigingen overgenomen op basis van Partiele herziening Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009.

  ArcGIS
 • Bomen, kaplijst gemeente Groningen

  Gemeente Groningen

  Bevat de locatie, de soort, diameter van die bomen die gekapt moeten, reden van kap en of ze vervangen gaan worden.

  CSV