8 datasets gevonden
 • Aankondigingen van (overheids)opdrachten

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  De dataset bestaat uit de 25 meest recente aankondigingen van (overheids)opdrachten die door Nederlandse aanbestedende diensten in de markt zijn gezet. Deze openbare aankondigingen zijn bedoeld voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van opdrachten voor de Nederlandse overheid. De dataset wordt u aangeboden door TenderNed, Marktplein voor aanbesteden.

  HTTP/XML/RSS
 • Fysisch geografische regio's 1997

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Indeling van Nederland in Fysisch-Geografische Regio's. Voor de omgrenzing van de Regio's is een zo consistent mogelijke lijst van beslisregels gehanteerd, vooral gebaseerd op de bodemtypen.

  ArcGIS
 • Nationale parken 2008

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Dit bestand geeft de grenzen van de Nationale Parken weer, zoals die door de Secretarissen van de Parken zijn aangegeven in de periode augustus 2005 - november 2005, met een update in januari 2007 en in augustus 2007. Op de grenzen van NP Drents-Friese Wold volgt nog een correctie. Het bestand bevat in totaal 21 Nationale Parken: 18 door de Minister van LNV vastgestelde Parken (waarvan 1 in oprichting), 2 Particuliere Parken en 1 grensoverschrijdend Park, vastgesteld door het comite van Ministers van de Benelux. Daarnaast komen in het GIS-bestand uitwerkingsgebieden voor. Dit zijn gebieden die bij voorkeur op termijn onderdeel moeten gaan uitmaken van een Nationaal Park, maar nu nog niet zijn aangewezen. Ze maken dan ook GEEN deel uit van het betreffende Park en hebben geen enkele status! De grenzen in het GIS-bestand kunnen afwijken van de grenzen in het BIP (Beheers- en Inrichtingsplan). Elk Nationaal Park heeft een BIP, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Minister van LNV. Elk BIP bevat een kaart met de begrenzing van het Park. Die grens is een momentopname. In de loop der tijd kunnen de grenzen van een Park licht wijzigen door kleine aankopen of uitruil van gronden. Die wijzigingen worden bij periodieke updates doorgevoerd in het BIP. Een BIP kan daardoor achter- of juist vooruitlopen op de grenzen in dit bestand.

  ArcGIS JSON
 • Nulmeting op Kaart 2007

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. Het is het gezamenlijke vertrekpunt van LNV en de provincies van de stand van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) bij de start op 1 januari 2007. De NOK2007-kaart bestaat uit drie onderdelen: voortgang van de EHS, voortgang van RodS en eigendommen van BBL buiten de begrenzingen van EHS en RodS. Voor meer informatie: zie het rapport 'Eindrapportage Nulmeting op Kaart (NOK) - november 2009'.

  ArcGIS JSON
 • Nulmeting op Kaart 2010

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  De Natuurmeting op Kaart 2010 (NOK2010) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2010. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. De NOK2010-kaart bestaat uit drie onderdelen: voortgang van de EHS, voortgang van RodS en eigendommen van BBL buiten de begrenzingen van EHS en RodS. Voor meer informatie: zie het rapport 'Natuurmeting op Kaart 2010 - De realisatie van EHS en RodS op 1-1-2010'.

  ArcGIS JSON
 • Probleemgebieden Informatie Systeem (Pris) 2007

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Probleemgebieden zijn gebieden die door provincies (GS) of door de Commissie Beheer Landbouwgronden (CBL) zijn begrensd vanwege de voorkomende handicaps en die zijn geplaatst op de zogenaamde Communautaire lijst van probleemgebieden (EU-lijst) conform Richtlijn 1257/99/2 (kaderverordening Plattelandsontwikkeling. De inhoud van dit bestand worden periodiek bijgwerkt. Het eerste bestand stamt uit 1993.

  ArcGIS
 • Project Ontwikkelingen Militaire Terreinen (PrOMT) 2009

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  De PrOMT terreinen zijn voormalige militaire objecten waarvoor DLG een nieuwe bestemming zoekt. Veel terreinen zullen een natuurbestemming krijgen, andere niet. Onder de voorwaarde dat de kwaliteit van het landelijk gebied erop vooruit gaat zijn hier verschillende soorten ontwikkeling mogelijk. DLG zoekt hiervoor nieuwe bestemmingen in samenwerking met Provincies, Gemeenten en andere betrokkenen.

  ArcGIS
 • Project Ontwikkeling Militaire Terreinen 2009 (PrOMT)

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  De PrOMT terreinen zijn voormalige militaire objecten waarvoor DLG een nieuwe bestemming zoekt. Veel terreinen zullen een natuurbestemming krijgen, andere niet. Onder de voorwaarde dat de kwaliteit van het landelijk gebied erop vooruit gaat zijn hier verschillende soorten ontwikkeling mogelijk. DLG zoekt hiervoor nieuwe bestemmingen in samenwerking met Provincies, Gemeenten en andere betrokkenen.

  KML