Geluidsbelasting provincie Groningen

O.a. De contouren Lden (55, 60, 65, 70 en 75) van delen van provinciale wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 (in totaal ca. 115 km weg). Dit zijn contouren met een intensiteit groter dan 8.820 mvt/etmaal in 2011.

Gezoneerde industrieterreinen en de bijbehorende zones. De zones creëren afstand tussen geluidsgevoelige en geluidsbelastende activiteiten. De ligging is aangegeven conform de zonebesluiten en bestemmingsplannen. Conform de wet geluidhinder dienen industrieterreinen waar grote lawaaimakers zijn of mogen worden gevestigd, te worden voorzien van een geluidzone. Binnen de geluidzone gelden voor geluidgevoelige bestemmingen aangepaste normen. Deze normen zijn van toepassing voor woningbouw en industrie.

Dataset specificatie

ODN-ID
ODN0619
Categorie
Licentie
Inhoud
URL
Ga naar dataset pagina

Dataset contact

Dataset locatie

Regio
Groningen

Dataset wijziging

Zie je in deze dataset een fout, of heb je een aanvulling of correctie? Dat kun je deze dataset zelf aanpassen. Je wijziging wordt pas na goedkeuring zichtbaar.