142 datasets gevonden
 • Voortgezet onderwijs kengetallen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De door DUO berekende kengetallen op basis van de gegevens uit de balans en staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Voortgezet onderwijs lasten

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  In het voortgezet onderwijs over 5 jaar: De verdere uitsplitsing van de personeelslasten, afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag.

  CSV XLS
 • Voortgezet onderwijs overheidsbijdragen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De verdere uitsplitsing van de rijksbijdragen en de overige overheidsbijdragen en -subsidies uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Voortgezet onderwijs vaste activa

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar: Het verloop van de vaste activa uit de balans, waaronder de aanschafwaarde, boekwaarde, investeringen, desinvesteringen en afschrijvingen.

  CSV XLS
 • Voortgezet onderwijs voorzieningen en langlopende schulden

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Het verloop per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs, waaronder dotaties, onttrekkingen en de vrijval en de verdere uitsplitsing van de voorzieningen uit de balans. Daarnaast ook het verloop per bevoegd gezag, waaronder de nieuw aangegane leningen en aflossingen en de verdere uitsplitsing van de langlopende schulden. Dit over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO) andere baten

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De verdere uitsplitsing van de andere baten en lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het wetenschappelijk onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO) eigen vermogen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Per bevoegd gezag in het wetenschappelijk onderwijs over 5 jaar: Het verloop van het eigen vermogen uit de balans, uitgesplitst naar o.a. publiek en private bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen, en andere wettelijke reserves.

  CSV XLS
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO) kengetallen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De door DUO berekende kengetallen op basis van de gegevens uit de balans en staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag in het wetenschappelijk onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS