Geluidsbelasting provincie Groningen

O.a. De contouren Lden (55, 60, 65, 70 en 75) van delen van provinciale wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 (in totaal ca. 115 km weg). Dit zijn contouren met een intensiteit groter dan 8.820 mvt/etmaal in 2011.

Gezoneerde industrieterreinen en de bijbehorende zones. De zones creƫren afstand tussen geluidsgevoelige en geluidsbelastende activiteiten. De ligging is aangegeven conform de zonebesluiten en bestemmingsplannen. Conform de wet geluidhinder dienen industrieterreinen waar grote lawaaimakers zijn of mogen worden gevestigd, te worden voorzien van een geluidzone. Binnen de geluidzone gelden voor geluidgevoelige bestemmingen aangepaste normen. Deze normen zijn van toepassing voor woningbouw en industrie.

Dataset specification

ODN-ID
ODN0619
Category
License
Content
URL
Visit dataset page

Dataset contact

Dataset location

Region
Groningen

Change dataset

Is there a mistake in this dataset, or do you have additional information? You can change this dataset here. Your changes will be visible after approval.